Znojmo má novou památkovou zónu

Ministerstvo kultury vydalo v minulých dnech opatření obecné povahy, kterým prohlašuje část území s historickým prostředím města Znojma za Památkovou zónu Znojmo (PZZ). V platnost opatření vstoupilo 6. února. Hranice zóny ukazuje přiložená mapka. Pozor, neplést si novou zónu se starou Městskou památkovou rezervací Znojmo (MPR), která existuje již od roku 1950.


Prohlášení Památkové zóny Znojmo je završením osmnáctiměsíčního schvalovacího procesu. Návrh na prohlášení tohoto plošně chráněného území se všemi odbornými podklady vypracoval na jaře 2021 PhDr. Jan Kozdas, odborný garant Národního památkového ústavu a doyen znojemské památkové péče. Další odborná upřesnění a revizi návrhu provedl historik PhDr. Jiří Kacetl, tehdy coby předseda výboru zastupitelstva pro plánování a majetek. Takto připravený návrh předložil v srpnu 2021 k projednání v městské radě tehdejší místostarosta pro cestovní ruch Mgr. Lukáš David. S myšlenkou se ztotožnil i starosta Ing. Jakub Malačka. Po správním řízení a projednávání na ministerstvu je Památková zóna Znojmo nyní realitou.


Prohlášení zóny je především nápravou a vhodnou náplastí na nedávné nejvyšší soudní rozhodnutí, kterým byly čistě z formálních byrokratických důvodů ze státního seznamu památek České republiky vyřazeny četné znojemské architektonické skvosty (např. městské divadlo, zástavba Mariánského náměstí, železniční viadukty, Jubilejní park aj.).Z hledisek historické kontinuity zóna urbanisticko-architektonicky a krajinářsky navazuje na území již prohlášené městské památkové rezervace. Zahrnuje hodnotné celky “nového Znojma”, které vyrostlo po překročení středověkých hradeb v průběhu 19. století a 1. poloviny století minulého na předpolí starého Znojma, v oblouku železniční tratě ze Znojma do Jihlavy.

Památková zóna přináší nesporné praktické výhody:

Její hranice s malými odchylkami kopírují tzv. ochranné pásmo Městské památkové rezervace Znojmo. Oproti dosavadnímu stavu tedy nedojde k žádnému většímu administrativnímu zatížení občanů – majitelů dotčených nemovitostí. Občané budou při stavebních úpravách na svých nemovitostech v nové památkové zóně moci žádat o státní dotace. To dříve nebylo možné. Ochranné pásmo totiž nutilo majitele k památkářské byrokracii, ale bez jakýchkoli finančních výhod.

PhDr. Jiří Kacetl

REKLAMA