P. Jajtner: Tvrzení o písařské chybě ve smlouvě je neakceptovatelné

Byl to právě on, kdo upozornil na skandální klauzuli ve smlouvě s novým jednatelem Znojemské tepelné společnosti, jejímž jediným vlastníkem je město Znojmo. Ta klauzule měla jednateli Květoslavu Svobodovi zajišťovat už po roce naprosto nestandardní odstupné ve výši minimálně 960 tisíc korun. Pavla Jajtnera jsme požádali v této souvislosti o rozhovor.


Jak jste přišel na to, že smlouva s novým jednatelem má tuto klauzuli. Měli jste smlouvu k dispozici jako znojemští zastupitelé?

Nikoliv, dostali jsme se k ní s kolegy na základě naší zevrubné opoziční práce, zejména doptávání se dle zákona č. 106 o svobodném přístupu k informacím. Obdrželi jsme ji v poslední možný den zákonem stanoveného termínu. Následně jsme zjistili, že panu zastupiteli-jednateli Svobodovi garantuje odstupné ve výši dvojnásobku roční odměny. Podmínkou vyplacení tohoto odstupného přitom není absolutně žádná povinnost jednatele. Dokonce i v případě odvolání ze závažných důvodů má automatický nárok na vyplacení odstupného. Výše odstupného navíc není zastropována, může být i vyšší ve vazbě např. na mimořádné odměny.


Vy jste dlouholetým členem zastupitelstva, ještě nedávno jste byl i neuvolněným místostarostou. Jakou smlouvu měl jednatel Znojemské tepelné společnosti v minulosti?

Od svého založení v roce 2000 byla funkce jednatele ZTS vykonávána vždy bezplatně.

Byl podle vás nějaký objektivní důvod, aby tomu bylo nyní jinak?
Z hospodářských výsledků této společnosti zveřejněných na portálu justice.cz si můžete ověřit, že společnost vždy řádně hospodařila a byla v zisku. Pan Svoboda tedy nenastupuje jako krizový manager s úkolem zachránit společnost. Nově vzniklá koalice složená z uskupení ANO + SPD + Znojmáci-Svobodní poprvé v historii společnosti zavedla funkci jednatele jako placenou.


O jaké peníze se jedná?
Smlouva jednateli zaručuje odměnu ve výši 40 000 Kč měsíčně. Především ale zakládá automatický nárok na vyplacení odstupného ve výši dvojnásobku odměny za uplynulý rok, tedy minimálně 960 000 Kč. Pokud by však jednatel získal v průběhu roku mimořádnou odměnu v jakékoliv výši, pak by se mu v dalším roce, v případě odvolání, započítala do vyplacení odstupného taktéž v dvojnásobné hodnotě.


Může si to ZTS dovolit?
Jediným zdrojem příjmů ZTS je prodej tepla. Odstupné, které bude muset být panu jednateli na základě schválené smlouvy povinně vyplaceno, bude zaplaceno všemi občany odebírající teplo od ZTS, což s ohledem na dnešní energetickou situaci považujeme za obzvláště nemorální.


Spekuluje se o tom, že celá akce je výsledkem obchodu, kdy Květoslav Svoboda jako známá znojemská osobnost pomohl SPD do vedení radnice, a to mu naopak pomohlo s jeho dluhy, ovšem na úkor financí města resp. Znojemské tepelné společnosti…
Pan Svoboda je bývalý úspěšný sportovec, olympionik a vlajkonoš české reprezentace. Zároveň je to však člověk, který se ještě minimálně v listopadu roku 2022 nacházel ve statisícových exekucích. V novinových článcích potvrdil, že má i další dluhy, například že je v prodlení se splátkami za automobil. Taktéž nemá žádné vzdělání, ani praxi v oboru energetiky. V listopadu 2022, kdy jej valná hromada, jíž tvoří členové Rady města Znoj­ma, jmenovala s termínem od 1. prosince 2022 do funkce jednatele, měl exekuci ve výši více jak 400 000 korun. Následující měsíc, v lednu 2023, však byla již exekuce vypořádána. Myslím, že si čtenáři udělají obrázek sami.


Řešili jste nějak tuto pro město nevýhodnou smlouvu poté, co jste ji získali?
V souvislosti s exekucemi pana Svobody, jejich mimořádně rychlým uhrazením a s ohledem na to, že pro splnění podmínek vyplacení odstupného nemusí splnit jednatel absolutně žádnou podmínku, jsme se rozhodli obrátit na právní poradenství Transparency International. Domníváme se totiž, že takto jednostranně nevýhodně uzavřenou smlouvou pro město Znojmo, respektive ZTS mohlo dojít k porušení zákonů České republiky. V předchozích volebních obdobích Rada města Znojma brala výsledek zasedání valné hromady ZTS na vědomí, čímž se tato záležitost dostala mezi oficiální a veřejné usnesení rady města. Toto se nyní nestalo. Vše jsme museli zjišťovat až následným doptáváním se a žádostmi o zpřístupnění materiálů. I toto tedy posiluje naše podezření na účelovost vyplacení odstupného v souvislosti s úhradou exekucí. S ohledem na výše uvedené jsme se rozhodli napsat paní starostce města Znojma otevřenou výzvu. Žádáme o okamžité zjednání nápravy a objasnění, co vedlo městskou radu k uzavření této smlouvy. I tyto záležitosti budeme chtít probrat na mimořádně svolaném zasedání Zastupitelstva města Znojma, které se uskuteční v úterý 7. února ve 13 hodin v Centru Louka ve Znojmě. Věnované bude právě ZTS a energiím pro město Znojmo.


Mluvčí znojemské radnice Pavel Kovařík po vaší kritice přišel s vyjádřením, že výše zmíněná klauzule o odstupném vznikla písařskou chybou. Považujte to za věrohodné vysvětlení?
Z pohledu opozice je to naprosto neakceptovatelné tvrzení. Nebudu se pouštět do právnického rozboru smlouvy, to mi nepřísluší. Přesto si neodpustím poznámku k samotnému textu smlouvy. Pokud se jedná o chybu v psaní a znění smlouvy, pak se logicky nabízí text: „…odchodné ve výši dvojnásobku odměny vyplacené mu za uplynulý měsíc“. To ale považuji za faktický nesmysl. Proč by to takto mělo být napsáno? Pokud by valná hromada chtěla schválit dva platy, tak lze napsat: „ve výši dvojnásobku měsíční odměny“, a je to. Navíc je třeba k vyjádření pana Kovaříka dodat, že dle zákoníku práce náleží přiznání odstupného ve výši 1 – 3 měsíčních platů podle trvání pracovního poměru, nikoliv automaticky dvou, jak se nám tisková zpráva snaží podsunout. Celá kauza ale vzbuzuje i minimálně dvě další otázky.


Jaké?
Především, proč je jednatelem právě Květoslav Svoboda? Znovu opakuji, že v tomto směru nemá žádné kvalifikační či funkční předpoklady. Není členem rady města, není přímým aktérem tvorby strategie města v této oblasti a nikdy se v této oblasti ani nepohyboval, což ve složité situaci rozkolísání trhu s energiemi je zcela diskvalifikující. Nezaznamenali jsme jediný relevantní a racionální důvod, pro který by bylo možné přijmout jeho osobu.


A ta druhá?
Proč se nevyjádřili sami politici, hlavně paní starostka a proč nechali odpověď pouze na tiskovém mluvčím? Z mého pohledu je to nepřípustné zlehčování problému a jasná neochota přijmout politickou odpovědnost, nejen za krok schválení osoby jednatele, ale také za zpochybňovanou jednatelskou smlouvu. Nelze uvěřit tomu, že celé vedení města tuto „písařskou chybu“ v tak závažné věci přehlédlo, nehledě na to, že i toto samo o sobě by bylo závažným selháním vedení města.

REKLAMA